Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Αλέξανδρος Σβώλος


Ήταν 23 Φεβρουαρίου του 1956, που πέθανε ο Αλέξανδρος Σβώλος, ο πρωτοπόρος συνταγματολόγος, ο Σοσιαλδημοκράτης, που διετέλεσε πρόεδρος της Κυβέρνησης του Βουνού (ΕΑΜ – ΕΛΑΣ) το 1944. "Φανατικός της μετριοπάθειας", όπως ο ίδιος χαρακτήριζε τον εαυτό του, υπήρξε χαρισματικός πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και ως πολιτικός το ίδιο: δάσκαλος! Μετά τον εθνικό αλληλοσπαραγμό η Βουλή των Ελλήνων είχε δύσκολο έργο να επιτελέσει. Ένας από τους λίγους Νέστορες που το πήραν στους ώμους τους, ήταν ο Σβώλος. Στις 26 Απριλίου του 1950, ως Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΛΔ, εξεφώνησε στη Βουλή την παρθενική του ομιλία. Σ' εκείνη την ομιλία του ο Σβώλος έδωσε υπέροχο ένα δείγμα διαυγούς πολιτικής σκέψης, παρρησίας  και μετριοπάθειας. Επισημαίνει δύο καίριες αποτυχίες του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος ως τότε, που δεν είναι άλλες από αυτές που μας κατατρύχουν ακόμα: "χρήση διοικητικών μεθόδων βίας" και "εξαθλίωση των λαϊκών μαζών". Όσο για τα σκάνδαλα, που υπήρχαν και τότε, δεν τρέφει αυταπάτες: είναι εύλογα απότοκα του καπιταλισμού! Η ευχή του παραμένει διαχρονική: να πεθαίνουμε ξέρουμε οι Έλληνες, πρέπει να μάθουμε και να ζούμε! Αντιγράφω από τα "Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου" (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2010, (309 - 310):

"Νοµίζω ὅτι δύο εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ καὶ ὅτι ἀπὸ ἀµφότερα εἶχε κορεσθῆ καὶ κουρασθῆ τὸ πιὸ µεγάλο µέρος τοῦ λαοῦ. Εἶναι ἡ χρῆσις διοικητικῶν µεθόδων βίας καὶ ἡ ἐξαθλίωσις τῶν λαϊκῶν µαζῶν. ∆ὲν θέλω νὰ ἐξάρω ἰδιαιτέρως ἕνα τρίτον στοιχεῖον, περὶ τοῦ ὁποίου γίνεται πολὺς λόγος, τὰ σκάνδαλα τῆς τετραετίας, ὄχι διότι θὰ ἤθελα εἰς τὸ σηµεῖον αὐτὸ νὰ ὑπάρχουν πρῶτον αἱ θετικαὶ ἀποδείξεις καὶ ἡ ὁριστικὴ καταδίκη τῶν ὑπαιτίων, ἀλλὰ διότι δι’ ἡµᾶς ἡ κριτική, τὴν ὁποίαν ἠσκήσαµεν καὶ ἀσκοῦµεν κατὰ τῶν ἔργων τῆς παρελθούσης τετραετίας, ἐντοπίζεται κατὰ πρῶτον λόγον εἰς τὰ ἄλλα θέµατα ὡς κύρια και κατὰ δεύτερον λόγον εἰς τὸ θέµα τῶν σκανδάλων καὶ τῶν καταχρήσεων. Ὄχι διότι δὲν µᾶς ἐνδιαφέρει ὁ ἠθικὸς καθαρµός, κ. Βουλευταί, ὄχι διότι ἔχοµεν οἱανδήποτε ἀνοχὴν πρὸς οἱασδήποτε καταχρήσεις, εἴτε τοῦ δηµοσίου χρήµατος, εἴτε τῆς θέσεως οἱουδήποτε πρὸς σκοποὺς ἰδιοτελεῖς, ἀλλὰ διότι σὰν σοσιαλιστὲς πιστεύοµεν, ὅτι εἶναι σχεδὸν ἀναπόφευκτα αὐτὰ τὰ πράγµατα εἰς τὸ καπιταλιστικὸν καθεστώς, ἀπὸ τὸ ὁποῖον διεπόµεθα. Καί, ἐπὶ πλέον, θὰ ἔλεγα ὅτι πρέπει µὲν νὰ τὰ πατάσσωµεν, ἀλλ’ ὅτι εἶναι πράγµατα, τὰ ὁποῖα σχεδὸν τὰ ἀναµένοµεν, ἐφόσον ἡ κοινωνικὴ καὶ ἡ οἰκονοµικὴ καὶ πολιτικὴ ζωή µας ἐπηρεάζονται ἀπὸ αὐτὴν τὴν πανίσχυρον δύναµιν, ποὺ ἡµεῖς δὲν παύοµεν νὰ καταγγέλλωµεν, τὴν δύναµιν τῆς οἰκονοµικῆς ὀλιγαρχίας. 
... Πράγµατι ἀπὸ τῶν Θερµοπυλῶν µέχρι σήµερον οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ξέρουν νὰ πεθαίνουν. Νοµίζω ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα, κύριοι Βουλευταί, νὰ ἀποδείξωµεν ὅτι ξέροµεν καὶ νὰ ζῶµεν. Καὶ ὅταν λέγω τοῦτο, ἐννοῶ τὴν ζωὴν ποὺ δηµιουργεῖ ἔργα καὶ ἀξίας διὰ τὸ σύνολον τοῦ λαοῦ καὶ διὰ τὸν πολιτισµὸν τοῦ κόσµου. Καὶ δὲν ἀποτελεῖ κανενὸς εἴδους µείωσιν τῶν ἀρετῶν ἑνὸς λαοῦ, ἀφοῦ ἔδωσε µυριάδας ἀποδείξεις τῆς δυνατότητός του νὰ θυσιάζεται γενναίως, νὰ θελήσῃ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι ἱκανὸς νὰ δηµιουργήσῃ µίαν ζωήν, ποὺ νὰ ἀποτελῇ συνεισφορὰν εἰς τὴν κοινωνικήν του εὐηµερίαν καὶ τὸν πολιτισµόν."

https://www.youtube.com/watch?v=ubcGw46JBS0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου